Statut fundacji


STATUT

Fundacji pod nazwą „Forum Zrównoważonej Technologii"

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Forum Zrównoważonej Technologii", zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Michała Hasika, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym.

 

1. Nadzór nad Fundacją i celami Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki oraz prezydenta m. st. Warszawy.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

2. Fundacja może tworzyć oddziały w kraju lub poza jej granicami.

3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundator przeznacza z funduszu założycielskiego co najmniej kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

 

§ 4

1. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

 

§ 5

Fundacja w celu realizacji zadań statutowych może łączyć się z innymi fundacjami, uczestniczyć w charakterze członka w organizacjach krajowych lub międzynarodowych, stowarzyszeniach, polskich oraz zagranicznych spółek, spółdzielniach oraz innych osób prawnych, z zachowaniem warunków wskazanych w odrębnych przepisach, obowiązującym statutem i innych umowach oraz wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 

§ 7

Celami Fundacji są:

1) propagowanie, promocja etycznego i zrównoważonego wykorzystania nowoczesnych technologii przez środowiska biznesu, administrację publiczną oraz konsumentów na terenie Polski i Europy, a także szeroka edukacja w tym zakresie;

2) tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, robotyki i sztucznej inteligencji;

3) działania na rzecz zawodowych podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie krajowego pochodzenia;

4) działania na rzecz budowy warunków do rozwoju i umacniania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;

5) wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy w ramach koncepcji „Przemysłu 4.0”;

6) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym tzw. wykluczeniu cyfrowemu;

7) wspieranie i promocja działań budujących dobre praktyki rynkowe;

8) wspieranie i promocja działalności na rzecz rozwoju postaw etycznych i budowania kapitału

społecznego;

 

§ 8

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) podejmowanie działań promocyjnych poprzez organizację szkoleń, wykładów, konferencji i udział w inicjatywach społecznych o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym w zakresie realizacji celów statutowych;

2) reprezentowanie w kraju i za granicą interesów gospodarczych i społecznych polskich podmiotów;

3) propagowanie innowacyjnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wśród polskich

przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, administracji, środków masowego przekazu oraz opinii

publicznej;

4) prowadzenie wszechstronnych badań związanych z działalnością̨ polskich podmiotów w zakresie realizacji celów statutowych;

5) gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji gospodarczych;

6) prowadzenie doradztwa ekonomicznego, wykonywanie ekspertyz na rzecz polskich

przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz środków masowego

przekazu;

7) podejmowanie działań związanych z dofinansowaniem badań naukowych i ośrodków oraz instytucji

badawczych;

8) organizowanie, finansowanie oraz prowadzenie kampanii promocyjnych i edukacyjnych;

9) promocja oraz wsparcie na rzecz inicjatyw wydawniczych, audiowizualnych, publikacji

elektronicznych;

10) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;

11) podejmowanie działań konsultacyjnych oraz opiniowanie w zakresie zmian legislacyjnych, a mających znaczenie ze względu na cele Fundacji;

 

2. przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji będą:

1) 70.21.Z. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;

2) 72.202. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

3) 58.11.Z. Wydawanie książek;

4) 73.20.Z. Badanie rynku i opinii publicznej;

5) 58.11.Z. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;

6) 85.59.B. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieklasyfikowane;

7) 58.19.Z. Pozostała działalność wydawnicza;

8) 73.11.Z. Działalność agencji reklamowych;

9) 93.291. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;

10) 59.11.Z. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.

 

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

 

§ 9

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) wniesiony przez Fundatora fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte lub uzyskane przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11

1. Dochody Fundacji pochodzą z:

1) darowizn, spadków, zapisów,

2) subwencji osób prawnych;

3) dotacji, grantów;

4) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

5) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego;

6) dochodów ze środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i inwestycji kapitałowych;

7) innego rodzaju przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji poprzez krajowe

i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz inne podmioty;

8) działalności gospodarczej.

 

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

§ 12

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza albo spadek odrzucić.

 

§ 14

Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 

§ 15

Organami Fundacji jest:

1) Zarząd Fundacji (zwany dalej „Zarządem").

 

 

§ 16

1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób, w tym z prezesa Zarządu.

2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Fundatora na okres wspólnej kadencji trwającej 2 (dwa) lata.

3. Mandaty członków Zarządu wygasają:

1) po upływie kadencji;

2) w przypadku rezygnacji z pełnionej funkcji, złożonej innemu Członkowi Zarządu;

3) z dniem odwołania;

4) w przypadku śmierci.

4. Fundator może być członkiem zarządu.

 

§ 17

1. W przypadku składu Zarządu wieloosobowego, Fundator wyznacza prezesa Zarządu spośród

członków Zarządu.

2. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji.

3. Pracami Zarządu Fundacji kieruje Prezes Zarządu.

 

§ 18

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

2) składanie oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji;

3) kierowanie działalnością Fundacji;

4) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;

5) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;

6) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.

 

 

2. Pracodawcą w rozumieniu niniejszego statutu jest Fundacja, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje Prezes Zarządu lub Członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 19

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub upoważnionego przez niego członka Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności prezesa Zarządu.

4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

 

§ 20

W przypadku, gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy do reprezentowania Fundacji, w tym składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych, upoważniony jest Prezes Zarządu lub Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku jednoosobowego Zarządu, Fundację reprezentuje prezes Zarządu, który jest upoważniony jest samodzielnie do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz niemajątkowych.

 

 

 

Rozdział V

Likwidacja Fundacji

 

§ 21

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. W sytuacji likwidacji Fundacji, Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw gospodarki.

3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone decyzją Zarządu na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 22

Decyzję w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd.

 

§ 23

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie

wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 

§ 24

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 Ustawy,

instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.

 

§ 25

Statut wchodzi w życie z dniem ustanowienia Fundacji.

 

Partnerzy