Cele fundacji


Celami Fundacji są:

1) Propagowanie, promocja etycznego i zrównoważonego wykorzystania nowoczesnych technologii przez środowiska biznesu, administrację publiczną oraz konsumentów na terenie Polski i Europy, a także szeroka edukacja w tym zakresie;

2) Tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności oraz długotrwały rozwój gospodarczy, ekonomiczny i społeczny Rzeczypospolitej Polskiej poprzez tworzenie, absorbcję i promocję nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem teleinformatyki, robotyki i sztucznej inteligencji;

3) Działania na rzecz zawodowych podmiotów wykorzystujących nowoczesne technologie krajowego pochodzenia;

4) Działania na rzecz budowy warunków do rozwoju i umacniania społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim;

5) Wspieranie procesów transformacji polskiej gospodarki do gospodarki opartej na wiedzy w ramach koncepcji „Przemysłu 4.0”;

6) Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, w tym tzw. wykluczeniu cyfrowemu;

7) Wspieranie i promocja działań budujących dobre praktyki rynkowe;

8) Wspieranie i promocja działalności na rzecz rozwoju postaw etycznych i budowania kapitału społecznego.

Partnerzy